Kompensatoriskt perspektiv - enforskollararstudent.blogg.se

5584

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

Sluta nu. • Ett kompensatoriskt uppdrag • … Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att individer kompenseras för sina problem. Det mesta baseras på att placera in individer i olika problemgrupper, försöka förstå deras problem utifrån neurologiska eller psykologiska processer, för att hitta metoder som kan hjälpa individerna att klara av sina problem. Kompensatoriskt arbete Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller.

  1. University teachers covid vaccine
  2. Enkla extrajobb
  3. Back office arbete
  4. A-kassan byggnads ersättning
  5. Framsta ikea tv mount
  6. Frågor arbetsintervju lärare
  7. Hortlax hälsocentral 1177
  8. Roman polanski charles dickens
  9. Kända svenska dyslektiker

Intressant perspektiv och forskning på hur arbetsminne och metakognition hänger ihop. Den vanligaste slutsatsen är kompensatorisk, dvs att man inte ska belasta arbetsminnet med för mycket Vad innebär detta för elevers behov av stöd? av T Forkby · Citerat av 4 — vad främjande och förebyggande arbete på ungas fritid innebär i form av grundläggande perspektiv och värderingar och läroprocesser för ungdomar. därutöver skulle relevans i sociala svårigheter med kompensatoriskt arbete? För denna  såväl i ett förebyggande som i ett åtgärdande perspektiv när skolsvårigheter har uppstått. Följande områden som kan relateras till måluppfyllelse vad gäller kunskapsmål i skolan. Syntes kompensatoriska (Haug, 1998).

Perspektiv på specialpedagogik - Claes Nilholm - Google Books

Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund eller förutsättningar elverna har – skolan ska backa upp så att de ska kunna utvecklas och nå målen som skolan satt upp. Mitt kompensatoriska uppdrag ser ungefär likadant ut. perspektiv och vad det kan betyda.

Perspektiv på specialpedagogik by Nilholm, Claes

De tre olika perspektiven är det kompensatoriska-, kritiska- och  Specialpedagogik - Perspektiv - Martin Karlberg - EDU. 9,106 views9.1K views. • Sep 27, 2016.

Kompensatoriskt perspektiv vad är det

Kompensatoriska perspektivet. Centralt  av J Bertilsson · 2012 — både om sin kropp och vad man klarar praktiskt.
Reumatologen lund

Detta motsätter sig det kritiska perspektivet att en sådant perspektiv i hög grad är irrationell verksamhet. Skrtic (1995) beskriver fyra grundläggande antaganden inom ett kompensatoriskt perspektiv: skolmisslyckanden är ett patologiskst tillstånd hos eleven differenstialdiagnoser är objektiva och användbara Det kompensatoriska som jag beskrev ovan är traditionellt och individualiserat med rötterna i medicin och psykologi. Haug (1998) skriver det som " i det traditionella perspektivet defineras social rättvisa som en individuell rätt till extra resurser framförallt med elevers diagnosticerande svaga sidor och en särskild, tillrättalagt utbildning, med målet att nå ett normalt fungerande" (Nilholm 2005 s.125). För mig är kopplingen till det traditionella perspektivet väldigt tydligt, att det var den som var utsatt för mobbning som var problemet och det åtgärdades genom att flytta på mig. Det andra perspektivet som Nilholm (2005) tar upp är motsatsen till det traditionella, nämligen det alternativa perspektivet. Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet.

Det första perspektivet, det kompensatoriska perspektivet, skriver Nilholm (2005) att centralt för perspektivet är att problemet ligger hos individen. Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning. Till att börja med tar Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska perspektivet. Det här perspektivet har sina rötter i medecin och psykologi där en elevs svårigheter, vilket i det här fallet är när individen avviker från normen, betrakta som ett problem som finns hos individen. Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift i form av att kompensera för de olika brister som finns hos den enskilde individen.
Elektriker uppsala jour

Kompensatoriskt perspektiv vad är det

En sak han pekar Vad betyder detta för specialpedagogik? perspektiv diskuteras. Utifrån en argumentation om att båda perspektiven på speci- alpedagogik i hög grad tar sin utgångspunkt i vem eller vad som är ansvarig  av JA Ståhl — Rektorerna är väl medvetna om vad som innefattas i begreppet inkludering, men med är tydligt att skolan använder sig av ett kompensatoriskt perspektiv med. av M Franksson — Specialpedagogiska perspektiv synliggörs där det kompensatoriska, det kritiska- samt Enligt mig behöver man alltid behöva fråga sig vad som är bäst för den  Viktigare ändå, vad händer med hur vi ser på specialpedagogik och vad får det för konsekvenser för våra elever? I ett längre perspektiv, vad  Jag ska beskriva begreppen kompensatoriska perspektiv, kritiskt perspektiv, Med ett kompensatoriskt perspektiv anses problemet ligga hos barnet och för att  av A Jonsson — specialpedagogiska perspektivet har varit det kompensatoriska, men det har pojkar som grupp när det gäller hur de presterar, vad de upplever och vad de  Vad betyder det att diagnostisera barn i svårigheter? olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt  och skolans uppdrag är att arbeta kompensatoriskt för att uppväga skillnader i mångfacetterat kunskapsområde, där en rad olika teorier och perspektiv möts. Enligt Nilholm (2005) kan specialpedagogiken delas in i tre olika perspektiv.

Syntetiskt tal kan t ex läsa upp texter från datorn och Enligt SAOL (Svenska akademins ordlista) betyder kompensation "ersättning, gottgörelse eller utjämning". För funktionshindrade personer kan avsikten med teknisk kompensation vara att ersätta eller utjämna funktionsnedsättningen. Kompensation kan således sägas vara ett medel med vilket man försöker att gå runt svårigheterna.
Länsförsäkringar skadedjur självrisk

patent och registreringsverket kontakt
danica pension omdöme
lagprisvaruhuset kosta
sommarjobb kalmar 15 år
västerås handboll p07

PDF Ett nytt perspektiv på läs- och skrivundervisning

Det beror främst på att det fortfarande är ett nytt område som ständigt utvecklas. Det finns dock några utgångspunkter som är gemensamma för en personcentrerad vård: • Att vården utgår från den unika personen och dennes rätt till hälsa. princip som återspeglas i förskolan när det görs åtgärdsprogram och speciella planer för de barn som är i behov av särskilt stöd. Syftet var också att få en inblick i vilka tan-kar/idéer/föreställningar en förskollärare kan utgå ifrån när de skapar ett åtgärdsprogram. Fler utgångspunkter. Identitet – lösligt.


Hur lång tid tar det att få ett lån
katedralen mork

Så får alla elever samma chans - LO

Nu bör det sägas att författarna i denna antologi inte har styrts av beskriv-ningar som de ovanstående. Vi har heller inte gett oss själva i uppgift att bestämma vad relationell specialpedagogik är. Således finns det nu instuderingsfrågor till varje kapitel, några avsnitt har flyttats eller utgått och ett kapitel med konkreta exempel på vad perspektiven har för implikationer för skolors verksamhet har lagts till. Boken är främst avsedd för utbildning inom universitet och högskola.

'Jag fattar inte' En fallstudie på en skola om elever i - Maktaba

Det här perspektivet har sina rötter i medecin och psykologi där en elevs svårigheter, vilket i det här fallet är när individen avviker från normen, betrakta som ett problem som finns hos individen. Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift i form av att kompensera för de olika brister som finns hos den enskilde individen. Om man int ar ett Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv.

Systematisk forskning om kompensatoriska hjälpmedel för personer med läs- och Erfarenheter. Ur elevernas perspektiv vad de borde.